Marmara Bölgesi Agrı Dernekleri Federasyonu

 • ÜYE OL
 • |
 • GİRİŞ YAP
 • |
 • ANA SAYFA
 • |
 • İLETİŞİM
 • |
 • English
 • |
 • Turkish


ÇALIŞAN ADAYI / GÖNÜLLÜ ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak, MADEF - Marmara Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir. Bu aydınlatma metni MADEF'in gönüllü üyeler tarafından yapılacak başvurular için de geçerlidir.

1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu’na yönelttiğiniz başvuruların ve üyeliğe uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi, üyeliğe kabul ve girişleriniz için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, Veri Sorumlusu yerleşkelerine giriş-çıkış yapan her türlü ziyaretçiye ilişkin operasyon ve çalışmaların hukuka uygun şekilde planlanması ve icrası, Veri Sorumlusu’nun iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin kurumsal güvenliğine yönelik çalışmaların organize edilmesi, planlanması, icrası ve denetimi, İnsan Kaynakları operasyon ve faaliyetlerin kurgulanması ve/veya icrası ve/veya geliştirilmesi, Üyeliğe giriş olasılığınız belirdiği takdirde yoklama kaçağı olup olmadığınız bilgisinin değerlendirilmesi, Veri Sorumlusu’na üyelik başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden üyelik önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve üyelik başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması; veri minimizasyonu ilkesi gözetilerek Veri Sorumlusu’na yapılmış üyelik başvurularının arşiv amaçlı kaydının tutulması gibi amaçlarla işlenir.

2. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına, tedarikçilerimize ve diğer hizmet sağlayıcılara ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından, MADEF web sitesi üyeliği, mülakat, iş ilanı paylaşılan siteler, işe alım danışmanlığı şirketleri, insan kaynakları ajansları, elden özgeçmişi iletilmesi vb. farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta, muhafaza edilmekte ve tamamen veya kısmen otomatik yöntemlerle veya bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasına ilişkin temel hukuki sebepler, üyelik ya da iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve üyelik ya da iş ilişkisinin kurulmasıdır. Bu amaçla kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde md.5/2/c iş sözleşmesinin kurulması ve ifası için, md.5/2/e bir hakkın tesisi, kullanılması amacıyla, md.5/2/d kişisel verilerinizin aleni olması halinde veya md.5/2/f ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde işlenebilecektir. Bu ve kanunda sayılan hukuki sebeplerden birinin olmadığı hallerde, kişisel verileriniz ancak md.5/1 ve md.6/2 uyarınca açık rızanızın olması halinde işlenecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

www.madefagri.org

MADEF KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Kişisel verilerinizin bu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak, MADEF - Marmara Bölgesi Ağrı Dernekleri Federasyonu “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir. Bu aydınlatma metni MADEF'in gönüllü üyeler tarafından yapılacak başvurular için de geçerlidir.

1. Politikanın Amacı ve Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu MADEF Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), ayrı bir tüzel kişiliği bulunan kendisine bağlı dernekleri de içeren şekilde MADEF tarafından kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini ve kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin aydınlatılmasını amaçlamaktadır. Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde Madef tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, Madef tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, Madef'in işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerini ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

2. Yürürlük ve Değişiklik

MADEF tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme/ Aydınlatma Belgesi internet sitesi üzerinden yayınlanmış ve İşbu Politika, kamuoyuna sunulmuştur. MADEF, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

3. Veri Sorumlusu

MADEF, KVKK kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kendisine bağlı ve ayrı birer tüzel kişilği olan dernekleri de içeren şekilde Veri Sorumlusudur.

4. Kişisel Veri İşleme Amaçları

MADEF tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir:

Federasyona özgü işlerin, çalışmaların, operasyonların geliştirilmesi ve icrası,

Kontrol, veri yönetimi, analiz, sosyal amaçlı aktivite, süreç geliştirme ve benzeri faaliyetlere yönelik çalışmalar ile ilgili raporlamaların gerçekleştirilmesi,

Federasyon faaliyetlerinin yürütülmesi, Kurumsal İlişkilerin Planlanması ve İcrası,

Sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

Organizasyon, toplantı, davet ve etkinliklerin planlanması, yönetimi ve icrası,

sponsorluk, hizmet alımı, danışmanlık vb. sözleşmelerin ve sözleşme sonrası ilişkilerin yürütülmesi, ifası, sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,

Federasyonun iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,

Vakfın iş ilişkisi içerisinde olduğu iş ortağı, tedarikçi, hizmet sağlayıcı, danışman, sponsor, alt yüklenici vb. tüm tüzel kişi çalışanları ile Vakıf ve kurumları arasındaki ilişkiyi sürdürmek amacıyla iletişimin yürütülmesi.

Organizasyon ve etkinliklere katılan kişilerin kayıtlarının tutulması,

Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve Kullanıcı’nın kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,

Bilişim teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

Sistemlere erişime yönelik faaliyetlerin/geliştirmelerin ve analizlerin gerçekleştirilmesi, planlanması ve icrası

Federasyon Dernek ve yerleşkelerinin fiziki ve elektronik ortamlarının güvenliğinin sağlanması,

CCTV kamera kaydı alınması,

İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,

Sistemlere erişime yönelik faaliyetlerin/geliştirmelerin ve analizlerin gerçekleştirilmesi, planlanması ve icrası

Mevcut verilerin güncelliğinin sağlanması,

Federasyon ve Dernek yerleşkelerinde internet erişim hizmeti sağlanması, mevzuat gereği erişim kayıtlarının saklanması.

4. Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemi/Kanalları ve Hukuki Sebepleri

MADEF'e ait web siteleri/uygulamalar ve Biletix üzerinden MADEF etkinliklerine bilet alan veri sahiplerinin açık rızası olması halinde veya açık rıza alınmasına gerek olmadan kişisel veri işlenebilecek şartlardan birinin varlığı halinde Biletix’e ait web siteleri/uygulamalar üzerinden:

MADEF Kart veya e-bülten üyeliği,

MADEF tarafından hazırlanan formlar,

Veri sahipleri tarafından gönderilen e-postalar ve veri sahipleri ile yapılan gişe, standlar, telefon üzerinden sürdürülen iletişim,

Sosyal medya (facebook, twitter, instagram Youtube vd) paylaşımları,

Ticari elektronik ileti onayları, SMS, E-posta,

MADEF ile ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak gibi amaçlarla cv gönderilmesi vb. yollarla kişisel verilerini paylaşma,

Federasyonun iş ilişkisi içerisinde olduğu taraflara ilişkin kayıtların tutulması ve listeleme çalışmalarının planlanması ve icrası,

MADEF TV Portalı ve CCTV,

Ziyaretçi kayıtları,

İKSV tarafından düzenlenen yarışma, çekiliş, destek programlarına yapılan başvurular,

Çerezler (Cookies) ve Benzer Takip Teknolojileri yüz yüze ya da mesafeli olarak hangi yolla olursa olsun kişisel verilerini İKSV ile paylaşmış olan kimselerden, fiziki veya sanal bir ortamda, sözlü, yazılı veya elektronik olarak kişisel verileri toplanabilmektedir.

www.madefagri.orghaber arşivi  

AĞRI’DAN TRAKYA’YA UZANAN BAŞARI MERDİVENİ

Türkiye’de Mesleki Eğitim alanında namzet kuruluşlar arasında yer alan Kariyer Eğitim Kuruml....Haberin Devamı 26.05.2024 15:24:57 / Tekirdağ Haber Detayı

Madef Genel Sekreteri Çetin Çelik'ten İş İnsanlarımıza Anlamlı Çağrı: Ağrı OSB Yatırımcısını Arıyor

Küresel tedarik zincirinde yaşanan konjonktürel gelişmeler paralelinde Ağrı Organize Sanayi B....Haberin Devamı 23.09.2023 05:29:23 / İstanbul Haber Detayı

Madef Soruyor: Ağrı Türkiye'nin 2053 Yılı Ulaştırma Ve Lojistik Ana Planında Neden Yok!

Türkiye demiryolu ağlarını genişletmeye devam ederken 2053 yılına kadar ülkenin önemli bir ....Haberin Devamı 23.09.2023 05:29:23 / İstanbul Haber Detayı

Ağrı İlindeki yatırımlar Parlamento perspektifine nasıl yansıdı.

Madef Haber editörleri Meclis Tutanaklarına ve Ağrı ili ile ilgili gündem dışı konuşmalara ....Haberin Devamı 23.09.2023 05:29:23 / Ankara Haber Detayı

Marmara Bölgesinde Yaşayan Ağrılıların Demografik Dağılımı Açıklandı.

Federasyonumuz sponsorluğunda Kariyer Kamuoyu Araştırma Merkezi (K@RAR) tarafından yapılan ista....Haberin Devamı 13.09.2023 17:17:20 / İstanbul Haber Detayı

Ombudsman, Ağrı’ya Ait On Şikayet Konusunu Neticelendirdi

Ağrı'dan Türkiye Kamu Denetçiliği kurumuna gönderilen şikayet konuları Türkiye ortalamasın....Haberin Devamı 04.09.2023 15:50:52 / İstanbul Haber Detayı

Ağrı Sivil Toplum Örgütlerinin Faaliyet alanı İstatistikleri Açıklandı.

Ağrı adını taşıyan derneklerin zirvesinde Mesleki ve Dayanışma kategorisinde kurulan sivil t....Haberin Devamı 04.09.2023 10:56:58 / İstanbul Haber Detayı

Ağrı’dan Hollywood’a Taşınan Bir Yönetmenin Kariyeri: Tekin Girgin

Türkiye’deki koşulların yönetmenlik hayalini gerçekleştirmeye yetmediğini düşünen hemşe....Haberin Devamı 31.08.2023 12:43:53 / İstanbul Haber Detayı

İstanbul’daki Ağrılı Bürokratımızın çabasıyla DEKOK artık kullanımda!

17 milyon abonenin derdi ile bir Ağrılı dertleniyor. 31.08.2023 12:43:53 / İstanbul Haber Detayı

Ağrı İŞKUR İşgücü Analiz Raporu

Ağrı İşgücü piyasa verileri açıklandı 14.07.2023 05:06:30 / Ağrı Haber Detayı

Ağrı İli Kurulan ve Kapanan Şirketler: Ekonomik Durum ve Etkileri

Ağrı istatistikleri Türkiye geneli ile paralel seyir halinde. 31.08.2023 12:24:36 / Ağrı Haber Detayı

Ağrı’da Planlanan Altın Madeni Sahası Projesi

Projede Ekonomi Ekoloji ve Çevre duyarlılığı ilişkin dengeler gözetilmeli 31.08.2023 12:18:43 / Ağrı Haber Detayı

Ağrı İli Kadın Profili: Demografik, Eğitim, İşgücü ve Sağlık Durumu

Ağrılı Kadınların İş ve Yaşam dengesi farklılık gösteriyor. 31.08.2023 12:14:26 / Ağrı Haber Detayı

Kongrede Bursa Rüzgarı

Madef Yönetim Kurulu Başkanlığına Bursa Ağrı Dernekleri Başkanı Erhan Öztürk Seçildi. 05.08.2023 18:46:34 / İstanbul Haber Detayı

HİZMETLER   

Balık Gölü Balık Gölü
Diyadin Kaplıcaları Diyadin Kaplıcaları
Hamur Kümbeti Hamur Kümbeti
Meteor Çukuru Meteor Çukuru
İshak Paşa Sarayı İshak Paşa Sarayı
Yöresel Yemekler Ağrı Ymresel yenmekleri